FacebookInstagram

Obchodní podmínky 

(www.levneiphony.cz)

Část I. – Všeobecné obchodní podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu http://www.levneiphony.cz provozovaném společností iPrepas s. r. o. VAT: CZ07992718 , Všeobecné obchodní podmínky blíže specifikují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je obchodní společnost iPrepas sro VAT: CZ07992718 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 551, a kupujícího, kterým může být fyzická nebo právnická osoba, a to podnikatel nebo spotřebitel.

Kontaktní adresa a centrální provozovna podnikatele se nachází na adrese:

Levneiphony.cz

Poděbradská 489/116, 19800 Praha 14 - Hloubětín, Česko

Prodávajícího je možné kontaktovat na e-mailu: info@levneiphony.cz (na který bude odpovězeno nejpozději do 2 pracovních dnů následujících po doručení e-mailové zprávy). 

Je-li smluvní stranou podnikatel (kupuje zboží za účelem jeho dalšího prodeje, tj. za účelem podnikání). Smluvní vztahy těmito všeobecnými podmínkami neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů prodává kupujícím výrobky nebo poskytuje služby. Prodávajícím je společnost  iPrepas s. r. o. VAT: CZ07992718 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 551(dále též „prodávající“).

Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která může být podnikatelem nebo spotřebitelem

a) kupující spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami, občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

b) kupující podnikatel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami a občanským zákoníkem.

   •     Elektronickým obchodem se rozumí elektronický obchod provozovaný prodávajícím, který je reprezentován souborem internetových stránek a aplikací elektronického obchodu na stránkách www.levneiphony.cz

   •     Prostředky komunikace na dálku umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Prostředky komunikace na dálku se rozumí zejména neadresovaný tisk, adresovaný tisk, typový dopis, reklama v tisku s objednávkovým tiskopisem, katalog, telefon s (lidskou) obsluhou, telefon bez (lidské) obsluhy (automatický volací přístroj, audiotext), rozhlas, videotelefon (telefon s obrazovkou), videotext (mikropočítač a televizní obrazovka), elektronická pošta, faxový přístroj, televize (televizní nákup, teleshopping), veřejná komunikační síť (např. internet).

   •     Kupní smlouva je dvoustranným právním úkonem, kterým se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc (zboží) určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na něho vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

V případě internetového obchodu dochází k uzavření kupní smlouvy v okamžiku, kdy je kupujícímu doručena akceptace (přijetí) objednávky (nabídky) prodávajícím, tj. v okamžiku doručení přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy učiněného ze strany kupujícího. Okamžikem uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím jsou smluvní strany takovou smlouvou vázány a vznikají jim vzájemná práva a povinnosti z kupní smlouvy vyplývající.

Po obdržení objednávky učiněné ze strany kupujícího, prodávající potvrdí kupujícímu obratem doručení objednávky, a to formou automaticky generované e-mailové zprávy. Po předání objednávky ke zpracování zašle prodávající kupujícímu formou e-mailové zprávy akceptaci (přijetí) objednávky, na základě, které dojde k uzavření kupní smlouvy nebo ho bude kontaktovat s jiným sdělením. Jiným sdělením se rozumí (a) odmítnutí objednávky (např.: v případě nedostupnosti zboží, chybně uvedené ceny zboží), (b) informace o dočasné nedostupnosti zboží bez uvedení přesného termínu jeho dodání a s dotazem, zda kupující má přesto zájem na uzavření kupní smlouvy, (c) informaci o dočasné nedostupnosti zboží s uvedením přesného termínu jeho dodání a s dotazem, zda kupující má přesto zájem na uzavření kupní smlouvy. V případech uvedených výše pod body (b) a (c) je kupní smlouva uzavřena v okamžiku doručení potvrzení nabídky objednatelem.

Veškeré objednávky učiněné prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Kupující má možnost jednostranně zrušit (odvolat) nebo změnit svoji objednávku, jestliže zrušení nebo změna objednávky dojde prodávajícímu dříve, než prodávající odešle kupujícímu akceptaci (přijetí) objednávky.

V případě, že si zákazník převezme své objednané zboží na výdejně prodávajícího, souhlasí s jeho stavem.

Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím po učinění objednávky ze strany kupujícího bude probíhat zásadně formou e-mailové komunikace.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které obsahují rovněž reklamační řád, a že s nimi bezvýhradně souhlasí. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy a jsou neomezeně přístupné na stránkách internetového obchodu www.levneiphony.cz.

IV. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškeré ceny uvedené v internetovém obchodě na stránkách www.levneiphony.cz jsou uváděny včetně DPH, poplatků za elektroodpady a odměny za autorská práva (pokud se jedná o výrobky podléhající těmto poplatkům), a jsou platné pouze při objednání zboží prostřednictvím tohoto internetového obchodu.

V případě, že není uvedeno jinak nebo z povahy věci nevyplývá něco jiného, považuje se kupní cena za uhrazenou dnem připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího.

Platba je možná těmito způsoby – na dobírku, platba platební kartou, hotově na výdejně prodávajícího po předchozí domluvě, nebo přes společnost Cofidis.

IV.1. V případě platbou na dobírkou lze uhradit kupní cenu prostřednictvím smluvního dopravce, tomto případě společnosti General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.

IV.2 Úhrada ceny platební kartou spočívá v platbě debetní kartou na stránkách provozovatele platební brány Global Payments s.r.o. před převzetím zboží dopravcem. Úhrada objednávky platební kartou se považuje za závaznou objednávku zboží.

IV.3. Veškeré změny včetně změn cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Cena je platná v době objednání.

IV.4. Pokud proběhne úhrada ceny přes společnost Cofidis a následné zrušení objednávky kupující si veškeré informace o svém úvěru a podrobnosti o objednávce zajistí sám.

Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Kupující souhlasí s vystavením účtenky v elektronické podobě.

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

V. DODÁNÍ ZBOŽÍ

V případě, že zboží nebude možné dodat ve lhůtě uvedené v internetovém obchodě, nebo prodávající nebude vůbec schopen dodat objednané zboží nebo ho bude schopen dodat jen částečně, bude prodávající bezodkladně kontaktovat kupujícího za účelem učinění dohody o dalším postupu.

Ceny (nabídky) uvedené v internetovém obchodě jsou platné pouze v okamžiku učinění konkrétní objednávky kupujícím a je tedy neměnná pouze po dobu vyplňování objednávky až do okamžiku jejího odeslání. Prodávající je oprávněn měnit nabídku a cenu kdykoli, kromě výše uvedeného případu.

V případě platby platební kartou po internetu přes platební bránu, bankovním převodem po dokončení objednávky provozovatel odešle zboží až po připsání platby na jeho bankovní účet. Dodací lhůta, pokud je u zboží uvedena, má pouze informativní charakter a není pro provozovatele závazná.

Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.

Cena přepravy není součástí kupní ceny a řídí se dle ceníku aktuálního v den objednávky. Detailní informace o jednotlivých možnostech způsobu dodání zboží, termínech dodání a cenách za jeho dodání je možné nalézt na stránkách www.levneiphony.cz. Veškeré objednané zboží dodáváme po Evropě.

VI. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Odstoupení od smlouvy je odlišně upraveno pro kupujícího spotřebitele a pro kupujícího podnikatele.

a) Kupující podnikatel a prodávající mohou od kupní smlouvy odstoupit v případech stanovených občanským zákoníkem.

b) Kupující spotřebitel může od kupní smlouvy odstoupit v případech stanovených občanským zákoníkem ve spojení se zákonem o ochraně spotřebitele.

Kupující spotřebitel a kupující podnikatel mohou odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů (s výjimkou níže uvedenou pro kupujícího spotřebitele) nejpozději do okamžiku osobního převzetí zboží nebo do okamžiku předání zboží prodávajícím přepravci k jeho doručení, a to písemně na e-mail prodávajícího www.levneiphony.cz. Po uplynutí výše uvedené doby je možné zrušit smlouvu (odstoupit od smlouvy) jen při splnění zákonných nebo níže uvedených podmínek. 

Prodávající si vyhrazuje právo možnosti odstoupení od kupní smlouvy v případě, že se již zboží nevyrábí nebo nedodává, výrazným způsobem se změnila cena zboží dodávaného dodavatelem prodávajícího, zboží je dlouhodobě nedostupné nebo omylem či administrativní chybou byla v internetovém obchodu uvedena chybná kupní cena. V případě, že některá z výše uvedených skutečností nastane, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu ve věci. V případě, že kupující již zaplatil kupní cenu nebo její část a k uzavření kupní smlouvy nedojde, bude mu kupní cena nebo její část vrácena zpět. 

Kupující spotřebitel je zejména oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (což rovněž zahrnuje internetový obchod) bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce v souladu s ustanovením § 1818 a § 1829 občanského zákoníku do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to s výjimkou případů uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno u prodávajícího nejpozději poslední den 14 denní lhůty. 

Možnost odstoupení od kupní smlouvy dle výše uvedeného ustanovení občanského zákoníku však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující spotřebitel, v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující spotřebitel poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. 

Pokud je vrácené zboží poškozeno, může prodávající uplatnit vůči kupujícímu spotřebiteli právo na náhradu škody (v souladu s ustanovením § 1833  občanského zákoníku) a započíst tento svůj nárok oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající kupujícímu spotřebiteli v takovém případě vrátí jen kupní cenu včetně poštovného (dopravného) a balného sníženou o částku odpovídající náhradě škody. 

Právo prodávajícího na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží

Kupující spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, zejména pokud bylo vrácené zboží kupujícím spotřebitelem poškozeno, nadměrně opotřebeno, částečně spotřebováno anebo pokud kupující spotřebitel užíval zboží zjevně výrazně nad míru, která postačuje ke zjištění, zda mu zboží vyhovuje (náklady spojené s vrácením zboží). 

Právo odstoupit od smlouvy dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemá kupující spotřebitel u smluv:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, pokud možno v původním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství. Zboží musí být odesláno na adresu podnikání prodávajícího nejpozději do 14 dnů od odstoupení kupujícího spotřebitele od smlouvy. Zboží nesmí být zasláno na dobírku. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel v souladu s § 1832 občanského zákoníku.

V případě, že kupující spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění, a kupující spotřebitel již uhradil kupní cenu za zboží, vrátí mu prodávající uhrazenou kupní cenu včetně poštovného (dopravného) a balného nejpozději do 14 dnů ode dne doručení odstoupení prodávajícímu. Způsob vrácení kupní ceny bude v každém jednotlivém případě dohodnut s kupujícím spotřebitelem.

VII. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A VÝHRADA VLASTNICTVÍ

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího podnikatele a kupujícího spotřebitele okamžikem převzetí zboží od přepravce nebo okamžikem, kdy se kupující spotřebitel či kupující podnikatel dostane ve smyslu ustanovení § 2121 občanského zákoníku do prodlení s převzetím zboží a prodávající mu umožní nakládat se zbožím.

Zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím.

VIII. PŘESNÝ POPIS ZBOŽÍ

Zboží je rozděleno do několika kategorií, kdy přesný popis je uveden na stránkách internetového obchodu. Obchodní podmínky pro jednotlivé kategorie pak jsou uvedeny níže:

Kategorie NOVÝ – cena je uvedena s DPH, v případě, že je kupující plátce DPH, lze DPH uplatnit. Záruka je 24 měsíců a lze ji uplatnit v servisním středisku prodávajícího.

Kategorie NOVÝ – VÝKUP OD ZÁKAZNÍKA – DPH se řídí dle § 90 zákona č. 235/2004 Sb., o zvláštním režimu DPH. Zboží podléhá záruce 24 měsíců.

Kategorie A a kategorie B - DPH se řídí dle § 90 zákona č. 235/2004 Sb., o zvláštním režimu DPH. Výkup je proveden od právnické osoby sídlící v EU a GB. Záruka je 12 měsíců.

Kategorie A bez záruky a kategorie B bez záruky - se řídí dle § 90 zákona č. 235/2004 Sb., o zvláštním režimu DPH. Výkup je proveden od právnické osoby sídlící v EU a GB. Dané zboží nepodléhá záruce. Zboží je pouze možno vrátit kupujícím spotřebitelem v rámci zákonné 14 denní lhůty na odstoupení od smlouvy v rámci uzavření kupní smlouvy přes internetový obchod a dále uplatnit práva z vadného plnění v souladu s § 2106 občanského zákoníku. 

Část II. - Reklamační řád

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.levneiphony.cz provozovaném společností iPrepas s. r. o. VAT: CZ07992718  Reklamační řád blíže specifikuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je obchodní společnost iPrepas s. r. o. VAT: CZ07992718 , IČO: 242 22 828 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 551,a kupujícího, kterým může být fyzická nebo právnická osoba, a to podnikatel nebo spotřebitel.

Je-li smluvní stranou podnikatel (kupuje zboží za účelem jeho dalšího prodeje, tj. za účelem podnikání), řídí se vztahy neupravené tímto reklamačním řádem zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Je-li smluvní stranou spotřebitel (kupuje zboží za jiným účelem než pro podnikání), řídí se vztahy neupravené tímto reklamačním řádem zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

Záruka dle tohoto reklamačního řádu se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno v internetovém obchodě www.levneiphony.cz provozovaném společností iPrepas s. r. o. VAT: CZ07992718  a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době

1. iCloudu odhlásí za poplatek, který hradí reklamující ve výši až 300,-Kč.

2. Pokud takto učiněno nebude vyhrazuje si prodávající bez zbytečného odkladu  právo vrátit neposouzenou reklamaci kupujícímu. Balné a dopravné za takto neúplnou reklamaci hradí kupující. Pokud není zboží osobně odebráno v prodejně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy kupující přebírá zboží od dopravce. Prodávající neručí žádným způsobem za ztrátu dat, která jsou uložena v reklamovaném zboží. Prodávající z tohoto důvodu doporučuje kupujícímu, aby si data před uplatněním reklamace sám zálohoval mimo reklamované zboží.

II. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

a) Kupující spotřebitel (občanský zákoník a zákon o ochraně spotřebitele) 

Nároky kupujícího spotřebitele se řídí zejména ustanoveními § 1810 a násl. občanského zákoníku a § 2099 a násl. občanského zákoníku.

Pokud kupující spotřebitel při převzetí zboží (převzetím se rozumí okamžik převzetí zboží kupujícím od přepravce) zjistí poškození dodaného zboží (tj. jakoukoli vadu zboží), jakýkoliv rozdíl mezi záručním nebo dodacím listem, daňovým dokladem (fakturou) a skutečně dodaným zbožím, nebo jakýkoli rozdíl mezi označením zboží uvedeném na záručním nebo dodacím listu nebo faktuře a skutečně dodaným zbožím (zejména v jakosti, míře, množství nebo v bezvadnosti zboží), nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný záruční list, popř. dodací list nebo fakturu, je nutné bez zbytečného odkladu po převzetí zboží prokazatelným způsobem kontaktovat prodávajícího za účelem odstranění takovýchto vad.

V případě kupujícího spotřebitele se rozpor s kupní smlouvou, který se objevil do 6 měsíců ode dne převzetí zboží, považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě, že zboží při převzetí kupujícím spotřebitelem nebude ve shodě s kupní smlouvou, má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou zboží, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.

V případě, že kupující spotřebitel o rozporu s kupní smlouvou věděl v okamžiku převzetí zboží a toto zboží i přes toto převzal bez výhrad nebo v případě, že rozpor s kupní smlouvou sám způsobil, nemá kupující spotřebitel nárok na bezplatné uvedení zboží do souladu s kupní smlouvou.

Kupující spotřebitel je povinen vadu prodávajícímu oznámit ihned poté, co ji mohl při včasné prohlídce zjistit, nejdéle do 2 let od odevzdání věci, jedná-li se o vadu skrytou.

b) Kupující podnikatel 

Nároky kupujícího podnikatele se řídí zejména ustanoveními § § 2099 a násl. občanského zákoníku.

Kupující podnikatel je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Kdy dochází k okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží upravuje ustanovení § § 2121 a násl. občanského zákoníku, když jím je zásadně okamžik převzetí zboží kupujícím podnikatelem. Jestliže kupující podnikatel zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího podnikatele, i když se vada stane zjevnou až po této době. Prodávající odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po době přechodu nebezpečí škody na věci, jestliže je způsobena porušením jeho povinností.

Pokud kupující podnikatel zjistí poškození zboží, jakýkoliv rozdíl mezi záručním a dodacím listem, daňovým dokladem nebo fakturou a skutečně dodaným zbožím (zejména v množství, jakosti a provedení), je povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit prodávajícímu.

III. ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY PRODANÉ VĚCI (ZÁRUKA)

Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Není-li na faktuře záručním nebo na dodacím listu a ani na v internetovém obchodě v souladu se zákonem vyznačena u položky zboží záruční doba v jiné délce, poskytuje prodávající na zboží záruku v délce 12 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Záruční dobu nelze zaměňovat za životnost zboží, kdy např. životnost u baterií je 6 měsíců.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. 

IV. NEMOŽNOST UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva z vadného plnění nelze uplatnit v následujících případech:

 • po uplynutí doby 24 měsíců
 • opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním 
 • mechanického poškození, poškození způsobeného neodbornou instalací, zásahem třetí stranou, neodborným zacházením či obsluhou (porušení bezpečnostních plomb) nebo zanedbáním běžné péče;
 • u vad, které nemají prokazatelný vliv na funkčnost, tj. zejm. vady kosmetické
 • vady vznikly použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu
 • poškození elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje)
 • zboží bylo poškozeno počítačovým virem
 • vada vznikla provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
 • vada vznikla chybně provedeným upgradem firmware
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí
 • vady vzniklé v důsledku omezené funkčnosti aplikací, které nejsou vhodné (tj. nejsou vytvořeny) pro aktuální verzi operačního systému. Dále prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky prodávajícího neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi
 • od iPhone 7 a výše jsou odolné proti polití, vodě a prachu a byly testovány v kontrolovaných laboratorních podmínkách s hodnocením IP67/IP68 podle normy IEC 60529 (až 30 minut v hloubce do 4 metrů). Odolnost proti polití, vodě a prachu není trvalá a může se v důsledku normálního opotřebení postupem času snížit. Nepokoušej se nabíjet mokrý iPhone; pokyny k čištění a sušení najdeš v příručce. Poškození tekutinou není kryté zárukou.
 • pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není odběratel schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu
 • zboží bylo poškozeno používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (zejména v rozporu s návodem nebo technickými normami)
 • u zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána;
 • u použitého zboží, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím
 • prodávající neodpovídá za vady zboží, o kterých kupující v době uzavření smlouvy věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět, ledaže se vady týkají vlastností zboží, které zboží mělo mít podle smlouvy
 • LCD zobrazovač může dle zákona obsahovat světlé, tmavé, či zářící body, jeden až dva tyto body nejsou důvodem k reklamaci.
 • Neručíme za změny a chyby vzniklé při aktualizaci na vyšší verzi iOS dodávanou ze strany společnosti Apple.
 • iPhone může při focení fotoaparátem vydávat klasický zvuk spouště fotoaparátu který lze deaktivovat aktivací režimem "živá fotografie" 
 • Vysoce lesklý povrch temně černého iPhonu 7 je výsledkem precizního devíti krokového procesu anodizace a leštění. Je stejně tvrdý jako jiné anodizované produkty Apple. Na vysoce lesklém povrchu se ale můžou postupem času objevit drobné škrábance. Z toho důvodu může i varianta A obsahovat jemné vlasové škrábance vzniklé při manipulaci s přístrojem. 
 • Na službu aplikace tvrzeného skla se záruka a odstup nevztahuje. 

V. POSTUP PŘI UPLATNĚNÍ A VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACE

Kupující spotřebitel může uplatnit reklamaci v kterékoliv provozovně prodávajícího v souladu s § 19  zákona o ochraně spotřebitele.

Kupující doručí na vlastní náklady reklamované zboží na adresu provozovny prodávajícího. Náklady na dodání budou kupujícímu spotřebiteli v souladu s ust. § 1924 občanského zákoníku nahrazeny, tedy za předpokladu, že jeho reklamace bude prodávajícím uznána jako důvodná.  Prodávající doporučuje zboží k reklamaci dodat včetně příslušenství a pokud možno v původním nebo náhradním obalu, dále je povinnost kupujícího odhlásit z mobilního zařízení veškeré hesla a především iCloud pokud mu to telefon umožňuje a je funkční. Pokud takto učiněno nebude prodávají si vyhrazuje právo na poplatek za odhlášení z iCloudu ve výši ....

 Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci kupujícího spotřebitele ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. O uplatnění reklamace sepíše pracovník prodávajícího s kupujícím spotřebitelem reklamační protokol, ve kterém uvede popis reklamované vady, způsob a termín vyřízení reklamace.

Pokud je reklamace vyřízena výměnou zboží, obsahuje reklamační protokol nové sériové číslo vyměněného zboží. Další případné reklamace vyměněného zboží bude kupující spotřebitel uplatňovat na základě tohoto reklamačního protokolu, který nahrazuje záruční a dodací list.

Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím spotřebitelem. Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

V případě, že při posouzení reklamované vady prodávající zjistí, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost kupujícímu spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace. V případě, že posoudí reklamaci jako nedůvodnou, uvede tuto skutečnost v reklamačním protokolu (zamítnutá reklamace).

Kupující podnikatel má práva z vadného plnění za podmínky, že zakoupená věc měla vadu již při převzetí, je tedy povinen si zakoupenou věc při převzetí ihned zkontrolovat a případné vady prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

Uplatnění práv z vadného plnění

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to v případě vady u reklamovaného zboží, která je jinak odstranitelná, vzhledem k její povaze neúměrné, může kupující spotřebitel požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží výměnu této součásti. 

Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. Po dohodě se spotřebitelem (za předpokladu, že reklamované zboží určitého výrobce se již nevyrábí nebo je dlouhodobě nedostupné) je možná i výměna za zboží jiného výrobce než reklamovaného zboží, které má identické nebo lepší parametry než reklamované zboží a plní stejnou funkci se stejnými či lepšími parametry. Právo na výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy má kupující též v případě, že se jedná o vady odstranitelné, ale pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vyskytujících se vad nemůže kupující zboží řádně užívat. Větším výskytem vady je myšleno 3. oprávněná a uznaná reklamace stejného druhu, nebo 4. oprávněná a uznaná reklamace různého druhu.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží za nové nebo může od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání řádnému užívání zboží a kupující spotřebitel nepožaduje jeho výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.

Kupující podnikatel 

Kupující podnikatel je povinen prokazatelným způsobem oznámit vadu zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté co ji zjistil.

Kupující podnikatel doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu provozovny prodávajícího. Kupující podnikatel je povinen zboží k reklamaci dodat včetně příslušenství a pokud možno v původním nebo náhradním obalu. Se zbožím musí být předložen záruční list, dodací list nebo faktura, případně také originální záruční list výrobce za účelem urychlení reklamačního řízení. Pracovník reklamačního oddělení posoudí reklamovanou vadu a rozhodne o důvodnosti reklamace a o tom, zda se jedná o podstatné porušení smlouvy či nepodstatné, pokud je to možné ihned. O uplatnění reklamace sepíše pracovník s kupujícím prodávajícím reklamační protokol, ve kterém uvede popis reklamované vady, způsob a termín vyřízení reklamace. V případě, že při posouzení reklamované vady společnost prodávající zjistí, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost kupujícímu podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace. V případě, že posoudí reklamaci jako nedůvodnou, uvede tuto skutečnost v reklamačním protokolu (zamítnutá reklamace).

Zboží má právní vady, jestliže prodané zboží je zatíženo právem třetí osoby, ledaže kupující s tímto omezením projevil souhlas. Uplatnění práva třetí osobou s uvedením jeho povahy je kupující podnikatel povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy se o něm dověděl. Pro nároky kupujícího podnikatele z právních vad zboží platí níže uvedené, týkající se nároků z podstatného a nepodstatného porušení smlouvy.

Jednotlivé nároky kupujícího z odpovědnosti za vady se odvozují od skutečnosti, zda dodáním reklamovaného zboží s vadou byla smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem.

1. Podstatné porušení smlouvy

Smlouva je porušena podstatným způsobem v případě, že zboží má vady neodstranitelné nebo větší množství vad, které brání jeho řádnému užívání. V takovém případě může kupující podnikatel:

a) požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad,

b) požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné,

c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Volbu mezi shora uvedenými nároky má kupující pouze pokud ji provede v oznámení vad při uplatnění reklamace nebo bez zbytečného odkladudnů po tomto oznámení. Takto provedenou volbu nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího již měnit. Jestliže kupující podnikatel neprovede svoji volbu nároků ve výše uvedené lhůtě, má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy.

2. Nepodstatné porušení smlouvy

Smlouva je porušena nepodstatným způsobem v případě, že zboží má vady odstranitelné nebo větší množství vad, které nebrání jeho řádnému užívání. V takovém případě může kupující podnikatel:

a) požadovat dodání chybějícího zboží a odstranění ostatních vad zboží nebo

b) požadovat slevu z kupní ceny.

Ostatní vady je prodávající povinen odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním náhradního zboží.

Přiměřená lhůta pro odstranění vad zboží činí 30 kalendářních dnů. V odůvodněných případech může být přiměřená lhůta stanovena společností prodávajícím odlišně. Jestliže kupující podnikatel bez zbytečného odkladu po oznámení lhůty nesdělí prodávajícímu svůj nesouhlas, má se za to, že byla stanovena dohodou. Neodstraní-li prodávající vady ve výše uvedené lhůtě (nebo lhůtě stanovené dle výše uvedeného), může kupující podnikatel požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. Odstoupit od smlouvy může kupující podnikatel pouze v případě, že na svůj úmysl upozorní prodávajícího při stanovení lhůty pro odstranění vady nebo v přiměřené lhůtě před odstoupením od smlouvy. Takto provedenou volbu nemůže kupující podnikatel bez souhlasu prodávajícího měnit.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže vady včas neoznámil prodávajícímu. 

K odstoupení od smlouvy nedojde, jestliže kupující nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém je obdržel s výjimkou případů, jestliže nemožnost vrácení zboží ve stavu v jakém je obdržel není způsobena jednáním nebo opomenutím kupujícího, nebo jestliže ke změně stavu zboží došlo v důsledku prohlídky řádně vykonané za účelem zjištění vad zboží. Pokud došlo ke snížení hodnoty vráceného zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující podnikatel povinen poskytnout prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z uvedeného použití zboží prospěch. Prodávající je v tomto případě oprávněn započíst hodnotu opotřebení či spotřebování zboží vůči nároku kupujícího podnikatele na vrácení kupní ceny. Kupní cena je pak kupujícímu podnikateli vyplacena v částce snížené o hodnotu opotřebení či spotřebování zboží.

Pro kupujícího spotřebitele se uplatní § 1833 občanského zákoníku, tedy odpovídá kupujícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

VI. REKLAMACE ZBOŽÍ POŠKOZENÉHO PŘEPRAVOU

V případě doručení zásilky obsahující zboží kupujícímu, která je viditelně poškozena, má kupující právo odmítnout převzetí zásilky s udáním důvodu poškození obalu. Pokud ji i přesto přijme nebo zjistí poškození zboží po odstranění obalu, doporučujeme kupujícímu, pro vyloučení případných pochybností a možného zamítnutí reklamace prodávajícím kupujícímu, aby bez zbytečného odkladu po převzetí zboží, maximálně ve lhůtě 3 pracovních dnu od převzetí zboží nahlásil škodu příslušnému dopravci, a sepsal s ním protokol o poškození zboží. Na základě tohoto písemného protokolu o poškození zboží a výsledku šetření dopravce rozhodne prodávající o oprávněnosti reklamace.

VII. POZÁRUČNÍ OPRAVA

Na pozáruční opravu zboží je poskytována záruka 3 měsíce od předání zboží kupujícímu. Záruka se vztahuje pouze na předmět opravy. Před předáním věci k opravě, která obsahuje jakákoliv data, je povinen kupující si tato zálohovat, neboť za případnou ztrátu dat v rámci opravy prodávající neručí. Prodávající má nárok i na náhradu nákladů spojených s prováděním opravy, jakož i s manipulací s předmětem opravy, i pokud se následně v průběhu provádění opravy zjistí, že vada, která byla předmětem opravy je neodstranitelná, nebo náklady na opravu by dosahovaly nepřiměřené výše a toto nebylo možno zjistit před započetím opravy. Ceny nákladů na opravu se řídí platným ceníkem služeb a připočítávají se případné náklady spojené s předáním zboží zákazníkovi prostřednictvím přepravce.

VIII. MIMO ZÁRUČNÍ OPRAVA

Prodávající je oprávněn v rámci zachování dobrého jména společnosti bezplatně odstranit vadu na předmětu koupě i v případě, že tato byla u prodávajícího uplatňována jako reklamace vad zboží, kterou ale prodávající neuznal jako oprávněnou. Prodávající je povinen informovat kupujícího o tom, že neuznává jeho reklamaci, a že oprava či odstranění vad bylo provedeno jako mimozáruční bezplatná oprava v rámci zachování dobrého jména prodávajícího.

IX. ÚČTOVÁNÍ SKLADNÉHO ZA NEVYZVEDNUTÉ ZBOŽÍ

Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů od vyřízení reklamace, bude mu účtováno skladné ve výši 25,- Kč za každý započatý den nevyzvednutí zboží od ukončení opravy. Pokud si však kupující zboží nevyzvedne ani do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží, bude toto zboží použito na úhradu skladného.

Část III. – Společná ustanovení pro všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

I. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající bude v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů) shromažďovat informace o kupujících, které budou uvedeny v objednávce učiněné kupujícím, a to po celou dobu existence prodávajícího, popř. jeho právního nástupce. Údaje budou shromažďovány v nezbytném rozsahu pouze k interním evidenčním účelům prodávajícího, a to zejména za účelem usnadnění komunikace a další spolupráce s kupujícím.

Prodávající bude z poskytnutými osobními údaji nakládat plně v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů. Osobní údaje bude prodávající poskytovat a předávat pouze státním orgánům, a to pouze na základě jejich vyžádáním nebo v souvislosti s jeho povinností vyplývající z právních předpisů závazných na území České republiky. Kupující může osobní údaje měnit nebo požádat o jejich výmaz na základě písemné žádosti zaslané na e-mail: info@levneiphony.cz

II. ROZHODČÍ DOLOŽKA

Veškerá ustanovení a právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku (kupující podnikatel)v platném znění. V případě sporu se prodávající a kupující podnikatel zavazují učinit vše pro smírné vyřešení daného sporu.

Prodávající a kupující podnikatel se dohodli, že veškeré spory vzniklé na základě nebo v souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou, jejíž přílohu tvoří tyto všeobecné obchodní podmínky včetně reklamačního řádu, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů a s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem, který bude jmenován na základě dohody smluvních stran. Jestliže nebude dosaženo písemné dohody o osobě rozhodce do 30 dnů poté, co jedna strana vyzvala druhou stranu k jednání o osobě rozhodce, jmenuje rozhodce předseda rozhodčího soudu. Jestliže bude žaloba k rozhodčímu soudu podána dříve, než bude dosaženo písemné dohody o osobě rozhodce, tak platí, že dohoda o osobě rozhodce nebyla dosažena a že rozhodce bude jmenován předsedou rozhodčího soudu.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí zejména těmito všeobecnými obchodními podmínkami, tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem. 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání objednávky kupujícím. Kupující souhlasí a přijímá veškerá ustanovení všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v internetovém obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád jsou kupujícímu spotřebiteli poskytnuty ve formě, která umožňuje jejich archivaci a reprodukci.

Společnost iPrepas s. r. o. VAT: CZ07992718  jako prodávající a provozovatel internetového obchodu www.levneiphony.cz informuje kupující, že veškeré údaje získané na základě nebo v souvislosti s uzavřenou smlouvou považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) ke zlepšení svých služeb a k marketingovým a obchodním účelům. Kupující souhlasí s tím, že údaje získané na základě nebo v souvislosti s uzavřenou smlouvou (zejména údaje uvedené v objednávce), může prodávající zpracovávat pro svoji vlastní potřebu a dále pro marketingové a obchodní účely a za tímto účelem je může zpřístupnit třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, přičemž prodávající se zavazuje postupovat plně v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Tento souhlas kupujícího může být kdykoliv odvolán, a to výslovným prohlášením učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu.

Prodávající a kupující nebudou odpovědni za porušení svých povinností vyplývajících z kupní smlouvy, pokud jim v jejich plnění bude bránit případ vyšší moci. Prodávající a kupující vynaloží veškeré úsilí, aby minimalizovali jakoukoli škodu způsobenou případem vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí jakákoli nepředvídatelná výjimečná situace či událost mimo kontrolu prodávajícího nebo kupujícího, jež mu brání v plnění jakýchkoli jeho závazků vyplývajících z kupní smlouvy, nebyla zapříčiněna chybou nebo nedbalostí na jejich straně a prokáže se, že ji nelze překonat ani s vynaložením veškeré řádné péče. Nepředvídatelnou výjimečnou situací či událostí se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu rozumí požáry, války, občanské nepokoje, stávky, havárie, povodně, záplavy, povětrnostní vlivy a jiné přírodní katastrofy (např. bouře, zemětřesení, apod.) a opatření státních orgánů (obecně závazné právní předpisy) a další podobné situace či události, jež mají vliv na schopnost plnění povinností prodávajícím nebo kupujícím a jež se vymykají kontrole a vlivu prodávajícího nebo kupujícího nebo které brání z jiných objektivních důvodů realizaci plnění dle kupní smlouvy.

V případě doručování písemností mezi prodávajícím a kupujícím se za doručovací adresu považují sídlo prodávajícího a adresa (případně adresy) kupujícího uvedená v objednávce.

Platné všeobecné obchodní podmínky a platný reklamační řád jsou k dispozici na internetových stránkách www.levneiphony.cz a každý kupující je při koupi zboží na tyto upozorněn a má se s nimi možnost seznámit. Prodávající je oprávněn všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platných právních předpisů a v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.

V případě, že některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek nebo reklamačního řádu bude v rozporu se zákonem, použije se zákon. V případě, že některé ustanovení všeobecných smluvních podmínek nebo reklamačního řádu je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení účinná. V případě, že některé ustanovení všeobecných smluvních podmínek nebo reklamačního řádu je nebo se stane neplatným či je nebo bude v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zůstávají ostatní ustanovení nedotčena a nadále platná. Prodávající i kupující souhlasí s tím, že taková neplatná ustanovení budou nahrazena ustanoveními platnými, a to tak, aby se tato nová ustanovení, co nejvíce blížila smyslu a účelu nahrazených ustanovení.

Toto jsou obchodní podmínky podle § 1751 odst. 1 občanského zákoníku; jsou v celém svém rozsahu platné a účinné od 1. dubna 2019.

V případě řešení spotřebitelských sporů online (ODR) se prosíme obracejte na subjekty mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR), http://ec.europa.eu

Uctivě žádáme se obracet na Českou obchodní inspekci - www.coi.cz, sídlem Ústřední Inspektorát Středočeského a Hl.m. Prahy, Štěpánská 567/17, 120 00, Praha 2, www.adr.coi.cz, e-mailová adresa: adr@coi.cz.

VIII. VÝKUP 

Výkup mobilního telefonu apple iphone je možný pouze na protiúčet, to v tomto případě znamená, že si zákazník u Prodejce doplatí zbývající částku u vybraného mobilního telefonu z eshopu www.levneiphony.cz Částka, kterou je povinnen zákazník doplatit je určena Prodejcem na základě ohodnocení vykupovaného mobilního telefonu. Stanovení částky vykupovaného mobilního telefonu se řídí stanoviskem servisního technika, který je zaměstnancem Prodejce a zákazník se zavazuje tuto částku akceptovat v plně výši.

Výkupu mobilního telefonu musí bezpodmínečně předcházet, výše uvedené stanovení ceny servisním technikem, který je zaměstnancem Prodejce. Stanovení ceny vykupovaného zboží se provádí pouze na servisní pobočce Prodejce.

Zájemce o výkup mobilního telefonu na protiúčet může zaslat předmět výkupu na servisní pobočku prostřednictvím kurýrní služby GLS, kterou po předchozí domluvě hradí Prodejce.

V případě, že daný předmět výkupu nebude akceptován jako vhodný výkupní předmět a nebude u něj stanovena částka výkupu, je zaslán na náklady zájemce o výkup zpět. V tomto případě je zároveň zájemce o výkup povinen uhradit Prodejci náklady, které vznikly v souvislosti s dopravou na servisní pobočku Prodejce.

Sídlo servisní pobočky Prodejce - www.levneiphony.cz - 

Na příkopě 853, na Praze 1

Zájemce o výkup souhlasí s tím, že Prodejce po obdržení zásilky, ve které bude předmět výkupu, pořídí audiovizuální záznam, který bude následně sloužit jako důkazní materiál k posouzení kvality obdrženého předmětu výkupu

Dokumenty ke stažení